Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken, verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

1.1 Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Mana Loa of aan derden. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mana Loa de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

III. Ongeoorloofd gebruik van de website

U verbindt zich er onder meer toe

De informatie niet onrechtmatig te gebruiken
De website niet te gebruiken op een manier die de website beschadigt, vervormt, onderbreekt, stopzet of op een andere manier minder efficiënt maakt
De website niet te gebruiken voor het verzenden of plaatsen van computervirussen of voor het verzenden of plaatsen van lasterlijk, obsceen of bedreigend materiaal
De website niet te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de rechten van een natuurlijke of rechtspersoon of vereniging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, privacy- en intellectuele eigendomsrechten
De website niet gebruiken voor het plaatsen en verzenden van materiaal voor promotie- of reclamedoeleinden zonder onze voorafgaande toestemming, tenzij op verzoek van de ontvanger.

1.2 Informatie op de website
De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onnauwkeurigheden van allerlei aard bevatten. Mana Loa staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt aangeboden en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Mana Loa is ook niet aansprakelijk voor mogelijke virussen, mochten deze ondanks de op de website genomen voorzorgsmaatregelen toch optreden. Mana Loa behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te wijzigen.

1.3 Links naar andere websites
Deze website kan hyperlinks bevatten naar, of anderszins verwijzen naar, websites of webpagina's van derden en andere partijen. Mana Loa heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud van dergelijke websites of webpagina's.

1.4 Advies via de website
Indien via deze website direct of indirect adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat Mana Loa hiervoor aansprakelijk is. U dient altijd contact op te nemen met Mana Loa voor aanvullende informatie over een op uw situatie toegespitst advies.

VII. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.